Wij respecteren jouw privacy

We gebruiken functionele en analytische cookies om onze website te verbeteren. Daarnaast plaatsen derde partijen tracking cookies om gepersonaliseerde advertenties op social media weer te geven. Door op accepteren te klikken gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies.
Jaarresultaten totalen
Diplomaresultaten
Jaarresultaten
ROC van Amsterdam: 
koers aanhouden

Het jaar 2019 is een financieel gezond en solide jaar. Het is een sterk jaar door de groei in studenten- en leerlingaantallen en de voortgang in de realisatie van de strategische doelen.

ROC van Flevoland: 
rustiger vaarwater
Begroting
2020
Stabiele ontwikkeling

De positieve ontwikkeling van de financiële resultaten in de afgelopen jaren is gecontinueerd. De vermogenspositie is nagenoeg gelijk gebleven. De kwaliteit van het vermogen is verder verstevigd. De langlopende schulden nemen met circa € 1,3 miljoen (circa 7 procent) af. De solvabiliteit (37 procent) is in 2019 licht gestegen ten opzichte van 2018 (ultimo 2018: 35 procent) en bevindt zich ruim boven de door de inspectie gestelde  ondergrens van 30 procent. Hierbij moet worden aangetekend dat in het eigen vermogen de hiervoor genoemde bestemmingsreserves zijn inbegrepen. Deze reserves staan ter beschikking van de mbo-colleges om in de komende jaren in het onderwijs besteed te worden. 

Ultimo 2019 voldoet het ROC van Flevoland aan alle door het ministerie van OCW gestelde financiële normen. De omvang van de liquide middelen is nagenoeg gelijk gebleven met een saldo van € 10,5 miljoen (ultimo 2018: € 10,6 miljoen). De liquiditeitsindicator komt uit op 1,0 waarbij een ondergrens geldt van 0,5. Dit houdt in dat het ROC van Flevoland op korte termijn goed in staat is om aan de betalingsverplichtingen te voldoen.


Kerncijfers
Diplomaresultaten totalen
Jaarresultaten
Diplomaresultaten
Jaarresultaten totalen
Diplomaresultaten totalen
ROC van Amsterdam – Flevoland

Thema’s kwaliteitsagenda

en kaderbrief
Jaar- en diploma

resultaten ROCvA
Jaar- en diploma

resultaten ROCvF
Meerjarig perspectief

De exploitatie van de mbo-colleges wordt in een meerjarig perspectief beschouwd. Een deel van de in 2019 en eerder ontvangen middelen worden pas na 2019 besteed. Deze middelen staan volledig ter beschikking van de onderwijseenheden en worden beleidsmatig ingezet voor onderwijsactiviteiten en onderwijskundige verbeteringen, met name in de jaren 2020 en 2021. De omvang van de voor dit doel gecreëerde bestemmingsreserves bedraagt ultimo 2019 € 19,0 miljoen (ultimo 2018: € 23,2 miljoen).

Stabiele ontwikkeling

De financiële positie van eind 2019 bevestigt het beeld dat het ROC van Amsterdam financieel gezond is. De vermogenspositie is nagenoeg gelijk gebleven. De kwaliteit van het vermogen is stevig. De langlopende schulden nemen met circa € 3,4 miljoen (circa 5 procent) af. De solvabiliteit is in 2019 niet gewijzigd ten opzichte van 2018 (ultimo 2018: 42 procent) en bevindt zich ruim boven de door de inspectie gestelde norm ondergrens van 30 procent. In het eigen vermogen zijn de hiervoor genoemde bestemmingsreserves inbegrepen. Deze reserves staan ter beschikking van de mbo-colleges om in de komende jaren in het onderwijs besteed te worden. 

Ultimo 2019 voldoet het ROC van Amsterdam aan alle door het ministerie van OCW gestelde financiële normen.  De omvang van de liquide middelen is weliswaar gedaald, maar met een saldo van € 44,6 miljoen (ultimo 2018: € 48,7 miljoen) zijn we nog steeds zeer liquide. De liquiditeitsindicator komt uit op 0,9, waarbij een ondergrens geldt van 0,5. Dit houdt in dat het ROC van Amsterdam op korte termijn goed in staat is om aan de betalingsverplichtingen te voldoen.


Door de groei van de organisatie in studentenaantallen zijn ook de totale baten ten opzichte van 2018 toegenomen. Zowel de vaste lumpsum-bekostiging van het ministerie van OCW, als de tijdelijke subsidiemiddelen zijn in 2019 ruimer geweest dan in 2018 én dan was begroot. Het hoger dan verwachte macrobudget van het ministerie van OCW voor zowel het mbo, het volwassenenonderwijs (met name loon- prijscompensatie) als het voortgezet onderwijs, heeft daar aan bijgedragen. 

Om het onderwijs een moderne toekomstbestendige onderwijsomgeving te kunnen bieden, zijn ook de onderwijsfaciliteiten, in de jaarrekening zichtbaar in de vorm van afschrijvings- en huisvestingslasten, duidelijk hoger. Als organisatie proberen we altijd kostenbewust te blijven. Als gevolg van dit beleid zijn in de afgelopen jaren de lasten doelgericht en op beheerste wijze gestegen. Systematisch wordt gemonitord of de extra uitgaven effectief zijn voor de verbetering van het onderwijs. De mbo-colleges zijn in financiële zin in control.


De studentenaantallen van de mbo-colleges zijn in 2019 toegenomen alsook de leerlingaantallen bij het VOvA. Vanuit financieel perspectief betekent de groei extra inzet van docenten en extra uitgaven. Als gevolg van de verwachte groei is in de begroting 2019 uitgegaan van een negatieve exploitatie. Dankzij bewuste sturing op de lasten en ruimere bekostiging is het gerealiseerde negatieve resultaat in 2019 zeer beperkt gebleven.

Het financiële resultaat (geconsolideerd) bedraagt € 0,3 miljoen negatief (begroot € 7,0 negatief). In deze cijfers is ook het resultaat van het VOvA opgenomen. Zonder het VOvA heeft het ROC van Amsterdam een negatief resultaat van € 0,8 miljoen (begroot € 6,8 miljoen negatief).

Voortgezet Onderwijs
van Amsterdam (VOvA)

Het VOvA heeft het jaar 2019 afgesloten met een positief exploitatieresultaat van € 0,5 miljoen (2018: € 0,6 miljoen negatief). Het resultaat van 2019 is in hoge mate beïnvloed doordat het VOvA eind december aanvullende middelen kreeg toegewezen in het kader van het onderwijsconvenant. Deze middelen kunnen worden besteed aan bijvoorbeeld meer ontwikkeltijd, werkdrukverlichting en de begeleiding van startende leraren. 

Met een eigen vermogen van € 5,7 miljoen, beschikt het VOvA over degelijke financiële reserves. Het weerstandsvermogen ligt met € 15,7 miljoen ruim boven de ondergrens van 5 procent.  


Coronacrisis

Door de coronacrisis in 2020 en de impact daarvan op de organisatie en het onderwijs, is het bijna vergeten, maar het jaar 2019 is een financieel gezond en solide jaar. Dit werpt een schaduw vooruit. De onderwijsteams zetten alle zeilen bij om contact te houden met hun studenten en het programma zo veel mogelijk online door te laten gaan. Ook is gezocht naar alternatieve manieren van examineren. Expertise wordt snel en efficiënt via nieuwe wegen bij elkaar gebracht. Overal vinden gesprekken plaats over wat de kern is van het beroep. Kortom de coronacrisis versnelt het kwaliteitsdenken en brengt ons bij de essentie van het onderwijs. 

Hoewel de uiteindelijke (financiële) effecten op dit moment nog niet te overzien zijn, staat vast dat een groot beroep wordt en zal worden gedaan op de wendbaarheid en de veerkracht van onze gemeenschap. De gevolgen voor de financiële resultaten en het vermogen van het ROC van Amsterdam – Flevoland lijken in dit stadium beperkt. Ook naar de toekomst toe zal naar verwachting de gezonde financiële positie meerjarig gecontinueerd worden.Financieel gezien is het ROC van Flevoland gezond. Het jaarresultaat 2019 bedraagt +€ 0,2 miljoen ten opzichte van een begroting van -€ 1,8 miljoen. Het hogere resultaat is te danken aan aanvullende loon- en prijscompensatie van het ministerie van OCW en hogere additionele middelen voor onder andere de Regionaal Investeringsfondsen en de ondersteuning van de entree-opleidingen. De lasten zijn relatief minder gestegen dan de baten.

In de cijfers van 2019 zijn ook de baten en de lasten opgenomen die gerelateerd zijn aan de studenten die MBO College Almere heeft overgenomen van ROC TOP, volgend uit de in 2019 afgesloten samenwerkingsovereenkomst met ROC TOP. Om die reden heeft het ROC van Flevoland meer medewerkers in dienst dan begroot.


In 2019 is het ROC van Flevoland in een veel rustiger vaarwater gekomen. Dat na het jaar 2018 wat een jaar met veel dynamiek was voor het
ROC van Flevoland. Dit komt met name door de oplevering en opening van Almere Poort en de vernieuwbouw van Almere Buiten. 2019 is het eerste jaar waarin het ROC van Flevoland volledig van de (ver)nieuwde faciliteiten gebruik heeft kunnen maken, tot tevredenheid van de studenten en medewerkers. Een mooie prestatie is dat de studenttevredenheid in 2019 is gestegen naar een 6,8, waarmee de stijgende lijn van de afgelopen jaren verder is doorgezet.

Meerjarig perspectief

De exploitatie van de mbo-colleges wordt in een meerjarig perspectief beschouwd. Een deel van de in 2019 en eerder ontvangen middelen worden pas na 2019 besteed. Deze middelen staan volledig ter beschikking van de onderwijseenheden en worden beleidsmatig ingezet voor onderwijsactiviteiten en onderwijskundige verbeteringen, met name in de jaren 2020 en 2021. De omvang van de voor dit doel gecreëerde bestemmingsreserves bedraagt ultimo 2019 € 4,4 miljoen (ultimo 2018: € 7,2 miljoen).

Coronacrisis

Door de coronacrisis in 2020 en de impact daarvan op de organisatie en het onderwijs, is het bijna vergeten, maar het jaar 2019 is een financieel gezond en solide jaar. Dit werpt een schaduw vooruit. De onderwijsteams zetten alle zeilen bij om contact te houden met hun studenten en het programma zo veel mogelijk online door te laten gaan. Ook is gezocht naar alternatieve manieren van examineren. Expertise wordt snel en efficiënt via nieuwe wegen bij elkaar gebracht. Overal vinden gesprekken plaats over wat de kern is van het beroep. Kortom de coronacrisis versnelt het kwaliteitsdenken en brengt ons bij de essentie van het onderwijs. 

Hoewel de uiteindelijke (financiële) effecten op dit moment nog niet te overzien zijn, staat vast dat een groot beroep wordt en zal worden gedaan op de wendbaarheid en de veerkracht van onze gemeenschap. De gevolgen voor de financiële resultaten en het vermogen van het ROC van Amsterdam – Flevoland lijken in dit stadium beperkt. Ook naar de toekomst toe zal naar verwachting de gezonde financiële positie meerjarig gecontinueerd worden.


Het jaar 2019 is een financieel gezond en solide jaar. Het is een sterk jaar door de groei in studenten- en leerlingaantallen en de voortgang in de realisatie van de strategische doelen.

Jaar- en diploma

resultaten ROCvA
Diplomaresultaten
Jaarresultaten
Jaar- en diploma

resultaten ROCvF
Jaarresultaten
Diplomaresultaten totalen
Jaarresultaten totalen
Diplomaresultaten totalen
Jaarresultaten totalen
Diplomaresultaten
ROC van
Amsterdam: 
koers aanhouden

Door de groei van de organisatie in studentenaantallen zijn ook de totale baten ten opzichte van 2018 toegenomen. Zowel de vaste lumpsum-bekostiging van het ministerie van OCW, als de tijdelijke subsidiemiddelen zijn in 2019 ruimer geweest dan in 2018 én dan was begroot. Het hoger dan verwachte macrobudget van het ministerie van OCW voor zowel het mbo, het volwassenenonderwijs (met name loon- prijscompensatie) als het voortgezet onderwijs, heeft daar aan bijgedragen. 

Om het onderwijs een moderne toekomstbestendige onderwijsomgeving te kunnen bieden, zijn ook de onderwijsfaciliteiten, in de jaarrekening zichtbaar in de vorm van afschrijvings- en huisvestingslasten, duidelijk hoger. Als organisatie proberen we altijd kostenbewust te blijven. Als gevolg van dit beleid zijn in de afgelopen jaren de lasten doelgericht en op beheerste wijze gestegen. Systematisch wordt gemonitord of de extra uitgaven effectief zijn voor de verbetering van het onderwijs. De mbo-colleges zijn in financiële zin in control.


De studentenaantallen van de mbo-colleges zijn in 2019 toegenomen alsook de leerlingaantallen bij het VOvA. Vanuit financieel perspectief betekent de groei extra inzet van docenten en extra uitgaven. Als gevolg van de verwachte groei is in de begroting 2019 uitgegaan van een negatieve exploitatie. Dankzij bewuste sturing op de lasten en ruimere bekostiging is het gerealiseerde negatieve resultaat in 2019 zeer beperkt gebleven.

Het financiële resultaat (geconsolideerd) bedraagt € 0,3 miljoen negatief (begroot € 7,0 negatief). In deze cijfers is ook het resultaat van het VOvA opgenomen. Zonder het VOvA heeft het ROC van Amsterdam een negatief resultaat van € 0,8 miljoen (begroot € 6,8 miljoen negatief).

Voortgezet Onderwijs
van Amsterdam (VOvA)

Het VOvA heeft het jaar 2019 afgesloten met een positief exploitatieresultaat van € 0,5 miljoen (2018: € 0,6 miljoen negatief). Het resultaat van 2019 is in hoge mate beïnvloed doordat het VOvA eind december aanvullende middelen kreeg toegewezen in het kader van het onderwijsconvenant. Deze middelen kunnen worden besteed aan bijvoorbeeld meer ontwikkeltijd, werkdrukverlichting en de begeleiding van startende leraren. 

Met een eigen vermogen van € 5,7 miljoen, beschikt het VOvA over degelijke financiële reserves. Het weerstandsvermogen ligt met € 15,7 miljoen ruim boven de ondergrens van 5 procent.  


Coronacrisis

Door de coronacrisis in 2020 en de impact daarvan op de organisatie en het onderwijs, is het bijna vergeten, maar het jaar 2019 is een financieel gezond en solide jaar. Dit werpt een schaduw vooruit. De onderwijsteams zetten alle zeilen bij om contact te houden met hun studenten en het programma zo veel mogelijk online door te laten gaan. Ook is gezocht naar alternatieve manieren van examineren. Expertise wordt snel en efficiënt via nieuwe wegen bij elkaar gebracht. Overal vinden gesprekken plaats over wat de kern is van het beroep. Kortom de coronacrisis versnelt het kwaliteitsdenken en brengt ons bij de essentie van het onderwijs. 

Hoewel de uiteindelijke (financiële) effecten op dit moment nog niet te overzien zijn, staat vast dat een groot beroep wordt en zal worden gedaan op de wendbaarheid en de veerkracht van onze gemeenschap. De gevolgen voor de financiële resultaten en het vermogen van het ROC van Amsterdam – Flevoland lijken in dit stadium beperkt. Ook naar de toekomst toe zal naar verwachting de gezonde financiële positie meerjarig gecontinueerd worden.


Meerjarig perspectief

De exploitatie van de mbo-colleges wordt in een meerjarig perspectief beschouwd. Een deel van de in 2019 en eerder ontvangen middelen worden pas na 2019 besteed. Deze middelen staan volledig ter beschikking van de onderwijseenheden en worden beleidsmatig ingezet voor onderwijsactiviteiten en onderwijskundige verbeteringen, met name in de jaren 2020 en 2021. De omvang van de voor dit doel gecreëerde bestemmingsreserves bedraagt ultimo 2019 € 19,0 miljoen (ultimo 2018: € 23,2 miljoen).

Stabiele ontwikkeling

De financiële positie van eind 2019 bevestigt het beeld dat het ROC van Amsterdam financieel gezond is. De vermogenspositie is nagenoeg gelijk gebleven. De kwaliteit van het vermogen is stevig. De langlopende schulden nemen met circa € 3,4 miljoen (circa 5 procent) af. De solvabiliteit is in 2019 niet gewijzigd ten opzichte van 2018 (ultimo 2018: 42 procent) en bevindt zich ruim boven de door de inspectie gestelde norm ondergrens van 30 procent. In het eigen vermogen zijn de hiervoor genoemde bestemmingsreserves inbegrepen. Deze reserves staan ter beschikking van de mbo-colleges om in de komende jaren in het onderwijs besteed te worden. 

Ultimo 2019 voldoet het ROC van Amsterdam aan alle door het ministerie van OCW gestelde financiële normen.  De omvang van de liquide middelen is weliswaar gedaald, maar met een saldo van € 44,6 miljoen (ultimo 2018: € 48,7 miljoen) zijn we nog steeds zeer liquide. De liquiditeitsindicator komt uit op 0,9, waarbij een ondergrens geldt van 0,5. Dit houdt in dat het ROC van Amsterdam op korte termijn goed in staat is om aan de betalingsverplichtingen te voldoen.


ROC van Flevoland: 
rustiger vaarwater


Financieel gezien is het ROC van Flevoland gezond. Het jaarresultaat 2019 bedraagt +€ 0,2 miljoen ten opzichte van een begroting van -€ 1,8 miljoen. Het hogere resultaat is te danken aan aanvullende loon- en prijscompensatie van het ministerie van OCW en hogere additionele middelen voor onder andere de Regionaal Investeringsfondsen en de ondersteuning van de entree-opleidingen. De lasten zijn relatief minder gestegen dan de baten.

In de cijfers van 2019 zijn ook de baten en de lasten opgenomen die gerelateerd zijn aan de studenten die MBO College Almere heeft overgenomen van ROC TOP, volgend uit de in 2019 afgesloten samenwerkingsovereenkomst met ROC TOP. Om die reden heeft het ROC van Flevoland meer medewerkers in dienst dan begroot.


In 2019 is het ROC van Flevoland in een veel rustiger vaarwater gekomen. Dat na het jaar 2018 wat een jaar met veel dynamiek was voor het
ROC van Flevoland. Dit komt met name door de oplevering en opening van Almere Poort en de vernieuwbouw van Almere Buiten. 2019 is het eerste jaar waarin het ROC van Flevoland volledig van de (ver)nieuwde faciliteiten gebruik heeft kunnen maken, tot tevredenheid van de studenten en medewerkers. Een mooie prestatie is dat de studenttevredenheid in 2019 is gestegen naar een 6,8, waarmee de stijgende lijn van de afgelopen jaren verder is doorgezet.

Meerjarig perspectief

De exploitatie van de mbo-colleges wordt in een meerjarig perspectief beschouwd. Een deel van de in 2019 en eerder ontvangen middelen worden pas na 2019 besteed. Deze middelen staan volledig ter beschikking van de onderwijseenheden en worden beleidsmatig ingezet voor onderwijsactiviteiten en onderwijskundige verbeteringen, met name in de jaren 2020 en 2021. De omvang van de voor dit doel gecreëerde bestemmingsreserves bedraagt ultimo 2019 € 4,4 miljoen (ultimo 2018: € 7,2 miljoen).

Stabiele ontwikkeling

De positieve ontwikkeling van de financiële resultaten in de afgelopen jaren is gecontinueerd. De vermogenspositie is nagenoeg gelijk gebleven. De kwaliteit van het vermogen is verder verstevigd. De langlopende schulden nemen met circa € 1,3 miljoen (circa 7 procent) af. De solvabiliteit (37 procent) is in 2019 licht gestegen ten opzichte van 2018 (ultimo 2018: 35 procent) en bevindt zich ruim boven de door de inspectie gestelde  ondergrens van 30 procent. Hierbij moet worden aangetekend dat in het eigen vermogen de hiervoor genoemde bestemmingsreserves zijn inbegrepen. Deze reserves staan ter beschikking van de mbo-colleges om in de komende jaren in het onderwijs besteed te worden. 

Ultimo 2019 voldoet het ROC van Flevoland aan alle door het ministerie van OCW gestelde financiële normen. De omvang van de liquide middelen is nagenoeg gelijk gebleven met een saldo van € 10,5 miljoen (ultimo 2018: € 10,6 miljoen). De liquiditeitsindicator komt uit op 1,0 waarbij een ondergrens geldt van 0,5. Dit houdt in dat het ROC van Flevoland op korte termijn goed in staat is om aan de betalingsverplichtingen te voldoen.


Coronacrisis

Door de coronacrisis in 2020 en de impact daarvan op de organisatie en het onderwijs, is het bijna vergeten, maar het jaar 2019 is een financieel gezond en solide jaar. Dit werpt een schaduw vooruit. De onderwijsteams zetten alle zeilen bij om contact te houden met hun studenten en het programma zo veel mogelijk online door te laten gaan. Ook is gezocht naar alternatieve manieren van examineren. Expertise wordt snel en efficiënt via nieuwe wegen bij elkaar gebracht. Overal vinden gesprekken plaats over wat de kern is van het beroep. Kortom de coronacrisis versnelt het kwaliteitsdenken en brengt ons bij de essentie van het onderwijs. 

Hoewel de uiteindelijke (financiële) effecten op dit moment nog niet te overzien zijn, staat vast dat een groot beroep wordt en zal worden gedaan op de wendbaarheid en de veerkracht van onze gemeenschap. De gevolgen voor de financiële resultaten en het vermogen van het ROC van Amsterdam – Flevoland lijken in dit stadium beperkt. Ook naar de toekomst toe zal naar verwachting de gezonde financiële positie meerjarig gecontinueerd worden.


Begroting
2020

Thema’s
kwaliteits-
agenda

en kaderbrief

ROC van Amsterdam – Flevoland

Kern-
cijfers


2019